Concursos

Sorteo Día de la Madre 2015

Concurso del Día de la Madre FINALIZADO!

BASES DÍA DA NAI 2015
“Para Mamá unha viaxe a París”

BASE 1ª: OBXECTO

Polas presentes bases o Centro Comercial Dolce Vita Odéon (DVO), pon en marcha a promoción “Para Mamá unha viaxe a París” co fin de premiar aos seus clientes con motivo da celebración do Día da Nai. Devandita promoción levarase a cabo no período comprendido entre o día 18/04/2015 e o día 04/05/2015 ata as 23.59 h., na mesma sortearanse unha (1) viaxe, para duas (2) persoas a París (Francia).(Ver na base 3º Descripción de premios).

A participación nesta promoción presupón: A aceptación íntegra de todas as cláusulas contidas nestas bases. A autorización, para publicar nome e fotografía dos/as gañadores/as, reservándose o dereito á utilización publicitaria dos premios, nome e imaxe dos agraciados/as se se considera oportuno, en calquera soporte ou medio de difusión, sen que iso leve consigo compensación económica algunha a favor dos agraciados/as.

BASE 2ª: DURACIÓN E ÁMBITO

A promoción comezará, o día 18 de abril de 2015 e finalizará o día 4 de maio de 2015, ámbolos dous días incluídos. Así mesmo, DVO resérvase o dereito a evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas. Calquera incidente que poida acontecer será resolto pola organización.

BASE 3ª: DESCRICIÓN DOS PREMIOS

Premiaremos a unha (1) persoa. Á que lle corresponderá:

Unha (1) viaxe a París para duas (2) persoas. Saída desde aeroportos de Coruña ou Santiago (según dispoñibilidade de voos), aloxamento (3 noites hotel e almorzo).

O período para disfrutar a viaxe estará comprendido entre o 22 de maio e o 22 de xuño. Se neste período non houbese dispoñibilidade de voos, contemplarase facer a viaxe no período comprendido entre o 18 de setembro e o 26 de outubro de 2015, agas a ponte do 12 de outubro. Dependendo sempre da dispoñibilidade dos vos.

BASE 4ª: MECÁNICA DO CONCURSO

4.1.- Forma de participación: A través da páxina web de Dolce Vita Odeón

4.1.1. Mecánica: Na páxina web instalarase a promoción “Para Mamá unha viaxe a París”. Para participar, o interesado/a cubrirá uns datos que lle darán unha (1) participación no concurso. Asignarase un só número de participación por persoa.

A identificación dos participantes farase a través da dos datos cos que cubran a participación.

Poderá participarse ata as 23.59h do día 04/05/2015.

4.1.2 Papeleta de participación: Os clientes recibirán unha papeleta de participación en calquera establecemento do Centro Comercial entre o 18 de abril e o 4 de maio (ata as 23.59h.)

Estas papeletas, debidamente cumprimentadas, deberán ser introducidas ata as 23.59h. do 4 de maio, no buzón que ó efecto se colocará no Centro Comercial.

Cada persoa poderá participar nesta promoción das dúas formas recollidas nas bases. A participación dunha das formas no é excluinte da participación na outra.

4.2. Sorteo:

O sorteo realizarase ante notario o día 6 de maio de 2015.

O resultado do sorteo será comunicado ao gañador/a a través dos datos facilitados no momento do rexistro de participación na páxina web ou dos que figuren na papeleta de participación agracida.

No sorteo ante notario seleccionarase a un (1) gañador e dous (2) reservas por orden de selección.

O listado de reservas quedará en poder de DVO. Acudirase aos reservas nos seguintes casos:

  1. Cando non sexa posible localizar ao gañador, ou unha vez localizado, este non se presente nas oficinas de xerencia do centro comercial no seguinte plazo: Antes das 14.00 horas do xoves 7 de maio.
  2. O primer reserva terá ata o venres 8 de maio ata as 14.00 horas.
  3. Se fose necesario acudir ó segundo reserva este terá de prazo ata o luns 11 de maio ás 14.00 horas.

Se non se presentan nos prazos establecidos ningún dos mencionados anteriormente o premio quedará deserto.

4.3.- Límites e autorizacións: Para participar no sorteo é indispensable ser maior de idade.

Non poderán participar a través de papeletas pero sí a través da aplicación da páxina web, os empresarios e os traballadores de Dolce Vita Odeón, e os das empresas asentadas no centro ou directamente relacionadas con el, nin os familiares de primeiro grao por consanguinidade ou afinidade de todos os mencionados anteriormente.

Así mesmo, DVOdeón resérvase o dereito a evitar que sobre esta promoción establézanse sistemas de especulación ou de negocios. A tal fin, poderá exercitar as accións legais que considere oportunas.

DVOdeón resolverá calquera incidencia que poida xurdir durante o concurso e terá plena potestade para interpretar as presentes bases.

BASE 5ª: UTILIZACIÓN DA IMAXE E NOME DOS GAÑADORES

Os gañadores/as autorizan expresamente a DVOdeón á utilización con fins publicitarios ou promocionais do seu nome e imaxe en calquera medio, soporte ou material publicitario, á reproducción das imaxenes ou vídeos tanto na páxina web, www.ccodeon.com como na conta de Facebook do centro comercial Dolce Vita Odeón. Todo coa única salvedade e limitación daquelas utilizacións ou aplicacións que poidan atentar ao dereito ao honor nos términos previstos na Ley Orgánica 1/1985, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Pundonor, la Intimidad Personal y familiar y a la propia imagen.

A presente autorización acéptase sen límite temporal, outorgándose en consecuencia por un plazo de tempo ilimitado.

BASE 6ª: TRATAMENTO DE DATOS

En virtude do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámolo de que os seus datos de contacto, van ser incorporados ao ficheiro BASES DE DATOS, debidamente inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos, sendo tratados de forma automatizada e confidencial coa finalidade de xestionar os convites aos nosos eventos. En caso de que non desexe que os seus datos sexan incorporados a este ficheiro, poderá comunicárnolo dirixíndose a C.C. Dolce Vita Odeón, Polig. de La Gándara s/n – 15570 Narón, a través dun escrito asinado para o efecto. De non recibir comunicación en contra no prazo de 20 días, procederemos a incorporar os seus datos persoais no ficheiro nos termos indicados. Vostede poderá exercer dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por correo postal á dirección indicada anteriormente.